Marketinški rječnik

[A]:

A/B testiranje

Testiranje dviju verzija sadržaja (A i B) koji se razlikuju samo u jednom elementu. U digitalnom marketingu se najčešće testiraju e-mailovi, internetski oglasi i web stranice. Elementi koji se testiraju u e-mailu mogu biti naslovi, vizualni elementi e-maila, cijeli sadržaj i vrijeme u koje šaljete e-mail. Kod oglasa je situacija skoro ista kao kod e-maila uz to što možete npr. testirati i položaj oglasa na internet stranicama. Na web stranicama možete testirati gotovo sve; naslove, pozive na akciju, fotografije, tekstove itd. Cilj testiranja je otkriti koja verzija ima više konverzija.

Anchor tekst – usidreni tekst

Anchor tekst predstavlja vidljivi dio teksta (jednu riječ ili više njih),  na kojeg se može kliknuti i koji vas vodi na drugu stranicu. Riječi sadržane u sidrenom tekstu pomažu u određivanju ranga koji će stranica dobivati u tražilicama poput Googlea. Naime, što više različitih varijacija ključnih riječi koristite kao anchor tekst, Google algoritam će vašu stranicu ocijeniti kao korisnu. Plavi, podvučeni sidreni tekst najčešći je, jer je web standard, iako je moguće promijeniti boju i podvlačenje putem html koda. Primjer

[B]:

B2B (business to business)

Elektroničko poslovanje između dvije ili tri pravne osobe/tvrtke koje međusobno razmjenjuju usluge, robe, informacije.

Bounce rate – stopa napuštanja web stranice

Stopa napuštanja web stranice je izraz koji se koristi u analizi web prometa. Predstavlja postotak posjetitelja koji uđu na web-lokaciju i napuste ju, umjesto da nastave pregledavati druge stranice unutar iste web stranice. Stopa napuštanja dobije se dijeljenjem broja posjeta pojedinačnoj stranici i s ukupnim brojem posjeta.

[C]:

Call to action (CTA) – Poziv na akciju

Marketinški termin koji se koristi kao direktni poziv ciljanoj publici da poduzme određenu akciju. Najčešće se koristi na web stranicama ali i u ostalim propagandnim materijalima. CTA vizualno izgleda kao gumb istaknut posebnom bojom sa kratkim tekstom kojim se publiku poziva na određenu radnju kao što su: „Saznaj više“, „Kontaktiraj nas“, „Registriraj se“  i sl. CTA može biti i u formi rečenice sa poveznicom.

Content Marketing – Sadržajni marketing

Sadržajni marketing je strateški marketinški pristup usmjeren na stvaranje sadržaja koji je relevantan, vrijedan, dosljedan i zabavan s ciljem da privuče ciljanu publiku. Njegov prvi zadatak je da potencijalnog kupca informira, educira i pomogne mu a konačni da ga potakne na kupnju.

CPM – Cost Per Mille

Doslovno prevedeno sa engleskoga CPM je trošak po tisuću pojavljivanja. Ovaj izraz u marketingu predstavlja oblik plaćanja u kojem je obračunska jedinica 1.000 prikazivanja bannera. Pojednostavljeno, u praksi to znači da je npr. CPM od 100 kn, zapravo 1.000 prikazivanja bannera. Tu uslugu onda plaćate 100 kn, odnosno 1 prikaz bannera plaćate 0,10 kn.

[D]:

Display advertising – Prikazno oglašavanje na web bannerima

Internetsko oglašavanje u formi bannera na web stranicama u kojem se koriste slike, animacije, tekst, videozapisi, logotipovi i sl. Display oglasi se prikazuju u točno predviđenim prostorima (pozicijama) na web stranicama.

[E]:

E-mail marketing

Korištenje elektronske pošte u službi marketinga. Slanje promotivnih e-mail poruka da bi se dobio novi ili zadržao stari kupac dio je direktnog marketinga a prvi e-mail ikada, poslao je Ray Tomlison ranih 1970-tih. E-mail marketing je najbrže rastući oblik marketinga a do kraja 2020. godine, prema Hub Spotu, na svijetu će biti oko 3 bilijuna korisnika e-maila.

[F]:

FAB (Features, Advantages, Benefit)

Funkcionalnost, prednosti i dobrobiti/koristi koje pruža proizvod ili usluga. Definicija ili tehnika u marketinškim kampanjama za kreiranje slogana.

FAQ  (eng. Frequently Asked Questions) – Često postavljena pitanja

Kratica FAQ se odnosi na listu često postavljenih pitanja i odgovora na određenu temu. Obično se koristi kao korisno sredstvo na mjestima gdje se određena pitanja stalno ponavljaju u formi osnovnih informacija koje korisnici traže na nekoj web stranici.

[G]:

Geo Tagging – Geooznačavanje

Dodavanja metapodataka geografske identifikacije raznim medijima poput fotografije ili videozapisa, web stranica, SMS poruka. Geografsko označavanje može pomoći korisnicima da pronađu široki raspon informacija koje se odnose na lokaciju s nekog uređaja. Na primjer, netko može pronaći slike snimljene blizu određene lokacije unosom koordinata širine i dužine u odgovarajuću tražilicu za slike.

[H]:

Hallo efect 

Termin koji se u marketingu koristi za ponašanje kupaca koji favoriziraju određeni proizvod nakon što su ga koristili i bili iznimno zadovoljni njime.

[I]:

Impressions – Impresije/Utisci

Oznaka za broj pregleda određenog oglasa na web stranici ali bez da je korisnik koji je vidio oglas poduzeo određenu radnju.  Npr. ako neki oglas ima 5000 impressions to znači da je tolikom broju ljudi na internetu oglas bio prikazan.

[K]:

Keywords – Ključne riječi

Ključne riječi su riječi, skupine riječi, izrazi i fraze koje upisujete u internetskim tražilicama kako biste pronašli informacije koje vas zanimaju i tematski su vezane uz riječi koje ste upisali. Tražilice potom pronalaze najrelevnatnije stranice kako bi vam ponudili najkvalitetniji i najkorisniji odgovor.

Ključne riječi se koriste za optimizaciju web stranica i najbitniji su element on-page SEO optimizacije. Naime, u vrh rezultata pretrage (SERP) vaša web stranica će doći ako ste kroz optimizaciju postavili što više ključnih riječi koje će posjetitelji upisivati, te su one temom vezane uz sadržaj vaše stranice. Ključne riječi se koriste i u postavljanju plaćenih oglasa na internetu.

Konverzija

Marketinški izraz za postizanje konačnog cilja, tj. željene akcije posjetitelja web stranice. Npr. kada posjetitelj vaše web stranice izvrši kupnju proizvoda ili usluge, prijavi se na newsletter, pošalje vam upit i sl.

Korisničko iskustvo

Korisničko iskustvo (eng. User experienceUX) je ponašanje, stavovi i emocije koje korisnik doživljava tijekom korištenja određenog proizvoda, sustava ili usluge. U današnje vrijeme ono ima vrlo velik utjecaj prilikom razvoja i izgradnje web stranica, te mobilnih i web aplikacija.

KPI (Key Performance Indicators) – Ključni pokazatelj uspješnosti

Pokazatelj uspješnosti ili ključni pokazatelj uspješnosti vrsta je mjerenja performansi. KPI ocjenjuju uspjeh organizacije ili određene aktivnosti u kojoj se uključuje.

[L]:

Landing page – Odredišna stranica

Web stranica na koju vodi link postavljen u internetskom oglasu. Odredišna stranica daje više konkretnih informacija o usluzi/proizvodu kojega reklamirate i mora sadržavati ključne riječi koje kupac upisuje u internetskim tražilicama. Npr. ako ste turistička agencija i oglašavate popust na smještaj studio apartmana, onda link na vašem oglasu mora voditi na ponudu studio apartmana a ne npr. na vašu početnu stranicu sa općim informacijama o vašem poduzeću.

[M]:

Marketing

Marketing je profitabilno zadovoljenje potreba i dio je ekonomije koje počiva na tržišnoj razmjeni. Proces marketinga se sastoji od sljedećih faza: analiziranje tržišnih prilika, istraživanje i izbor ciljnih tržišta, oblikovanje marketinške strategije, planiranje programa marketinga (oblikovanje marketinškoga miksa), te organiziranje, primjena i kontrola marketinških napora.

Marketinški plan

Marketinški plan je strateški plan koji tvrtke koriste za organiziranje, izvršavanje i praćenje svoje marketinške strategije kroz određeno vremensko razdoblje. Marketinški planovi mogu uključivati odvojene marketinške strategije za različite marketinške timove u cijeloj tvrtki, ali svi rade na istim poslovnim ciljevima.

Metadata (Metapodatci)

Metadata su podatci koji opisuju druge podatke tj. karakteristike nekog izvora u digitalnom obliku. Prema Wikipediji u digitalnom smislu to su „strukturirani podatci koji opisuju, objašnjavaju, lociraju ili na neki drugi način omogućavaju lakše upravljanje resursima.“ Mogu opisivati jedan podatak, skupinu podataka ili samo neki dio cjeline.

Meta opis

Meta opis je HTML oznaka ili sažeto opisan sadržaj koji se nalazi na web stranici. U tražilici se nalazi ispod naslova plave boje. Tražilice ga koriste kako bi ocijenile daje li vaša stranica odgovor na pitanje upisano u pretragu. Bitno ga je pisati i kako bi korisnike privukli da kliknu na vašu stranicu.

[N]:

Native advertising – Nativno/prirodno oglašavanje

Oglas koji je plaćen ili sponzoriran i objavljuje se na internetskim portalima i web stranicama najčešće u obliku PR članaka. On je po temi jako blizak mediju na kojem se objavljuje pa se doživljava kao članak koji se prirodno uklapa u taj medij. Osnovni cilj nativnog oglasa je promoviranje vrijednosti proizvoda/usluge kroz kvalitetan, koristan i relevantan sadržaj koji će korisnike zainteresirati i zadovoljiti njihove potrebe.

[O]:

On-page SEO – Optimizacija unutar web stranice

On-page SEO je praksa optimizacije elemenata na web stranici kako bi se poboljšalo njezino pretraživanje rangiranje i vidljivost. Ona ima nekoliko važnih elemenata, koji uključuju optimizaciju: sadržaja, HTML izvornog koda, ključnih riječi, naslova, strukturu linkova i optimizaciju slika.

Off-page SEO – Optimizacija web stranice izvana

Sve aktivnosti optimiziranja web stranice koje se rade izvan nje same da bi se povećalo njezino rangiranje na tražilicama (SERP). Optimizacija za čimbenike rangiranja izvan web mjesta uključuje poboljšanje percepcije pretraživača i korisnika o popularnosti web stranice, njezinoj relevantnosti, pouzdanosti i autoritetu. To se postiže na način da druge utjecajne web stranice ili ljudi na Internetu povezuju ili promoviraju vaše web mjesto i učinkovito “jamče” za kvalitetu vašeg sadržaja.

[P]:

Paid reach – Plaćeni doseg

Ukupan broj korisnika koji su vidjeli vašu web stranicu putem plaćenog oglasa koji se nalazi na internetskim tražilicama. Ovakva vrsta oglasa naplaćuje se po ostvarenom kliku tj. modelu PPC (pay per click).

Paretovo pravilo

Poznato još i kao Paretov princip, načelo, zakon ili jednostavno, Pravilo 80/20 je pravilo po kojemu se 80% postignutog rezultata postiže u 20% od ukupnog vremena. Paretovo pravilo primjenjivo je u mnogim situacijama a evo samo nekih primjera: 20% kupaca čini 80% ukupne prodaje, 20% grešaka u proizvodnji uzrokuje 80% gubitaka ili 20% ljudi donosi 80% odluka.

Personalizacija

Personalizacija je proces prilagođavanja usluge ili proizvoda specifičnim potrebama kupca. Ona se preporuča se u komunikaciji kroz email marketing te na društvenim mrežama kako bi se što čvršće povezali sa vašim potencijalnim kupcima/klijentima. Kroz personaliziranu komunikaciju šaljete poruke koje ste kreirali za točno određenog kupca/klijenta na taj način stvarajući povezanost s njime, te mu nudeći rješenje za njegove potrebe.

PPC – Plaćanje po kliku

Plaćanje po kliku (eng. pay-per-click), je način oglašavanja u kojem oglašivač naplaćuje naknadu objavitelju svoga oglasa (najčešće vlasniku mrežne stranice) prema broju pregleda oglasa na toj stranici. Funkcionira na temelju nadmetanja (licitacije) kako bi se plaćalo samo kada posjetitelj stranice na kojoj se nalazi oglas pregleda (“klikne”) na oglas na određenoj mrežnoj stranici.

Prodajni lijevak

Prodajni lijevak (eng. sales funnel) je grafički prikaz putovanja kroz koje prolazi kupac od trenutka spoznaje o postojanju vaše tvrtke i proizvoda do konačne kupovine. Prodajni lijevak kao marketinški model fokusiran na kupca poznat je od 1898. godine, kada je američki marketinški stručnjak Elias St. Elmo Lewis razvio model koji pokriva teoretski put kupca.

On počinje sa fazom u kojoj se kupac zainteresirao za proizvod i traje do trenutka djelovanja, odnosno kupovine.

Lewisov model poznat je i kao AIDA model, što je akronim za Awareness, Interest, Desire i Action (svijest, interes, želja i akcija). AIDA model predstavlja tradicionalni prodajni lijevak, a moderni prodajni lijevak može biti složeniji i može imati više faza.

[R]:

Ranking – Rangiranje

Položaj web stranice u rezultatima pretrage na internetskim tražilicama.

Remarketing ili Retargeting

Remarketingom se služimo kada želimo prikazati oglase ljudima koji su već bili na našoj web stranici, kako bi ostvarili konverzije. Alati koje koristimo za remarketing su Facebook Pixel kod i metrike Google Analytics, koje moraju biti povezani/ugrađeni sa našom internetskom stranicom. Osim što se remarketing oglasi više otvaraju od “običnih”, jer su prikazani ljudima koji su već pokazali interes za vas, oni služe i za još jače povezivanje sa vašim brendom.

Responzivan dizajn

Tehnika izrade web stranica ili aplikacija koje se vizualno prilagođavaju različitim dimenzijama uređaja kao što su desktop, tablet i mobitel. Sadržaj stranica je isti ali se vizualno prilagođava formatu uređaja na kojem otvaramo stranicu.

[S]:

Search engine marketing (SEM) – Marketing na internet tražilicama

Marketinški postupci optimizacije koje primjenjujemo da bi se web stranica učinila što vidljivijom na internet tražilicama. Ti postupci su: optimizacija prirodnih rezultata pretrage (SEO)  i optimizacija plaćenih rezultata pretrage (plaćeni oglasi na tražilicama).

Search engine optimisation (SEO) – Optimizacija prirodnih rezultata pretrage

Optimiziranje web stranice za tražilice je dio internet marketinga koji se bavi što boljim pozicioniranjem web stranica na tražilicama nizom aktivnosti na samoj stranici (on-page SEO) te izvan stranice (off-page SEO). Cilj optimizacije je povećanje posjećenosti web stranica sa tražilica čime se i povećava broj klijenata/prodaje. Kao internet marketing strategija, SEO prati kako tražilice rade, algoritme koji diktiraju ponašanje tražilice, te ključne riječi koje ciljana publika upisuje u tražilice. 

Search engine results pages (SERP) – Rezultati pretrage tražilice

Rezultati pretrage tražilice su stranice koje vam tražilice nude kao odgovor na pojam koji ste upisali za pretragu. Glavni dio SERP-a su rezultati koje su vam ponudili kao odgovor a odnose se na ključne riječi koje ste upisali. Uz njih, one nude i druge rezultate kao što su oglasi.

Snippet

Snippet je isječak kojega vidite u rezultatu pretraživanja u nizu  i obično se sastoji od naslova, URL-a i opisa stranice. Sadržaj isječka podudara se s dijelovima upita za pretraživanje, a u opisu isječka vidjet ćete ključnu riječ koja je upisana u tražilicu. Tražilice često koriste dijelove vašeg sadržaja za popunjavanje dijelova koji čine snippet/isječak. U većini slučajeva tražilice određuju najbolji mogući isječak za vas.

[T]:

Tagging – Označavanje/tagiranje

Kada određeni sadržaj označite jednom riječju ili frazom koja je usko vezana za temu sadržaja. Npr. kada korištenjem hashtaga na društvenim mrežama označite svoj edukativni blog ili koristite oznaku na web stranici.

[U]:

Unique visitors – Jedinstveni posjetioci

Izraz koji se upotrebljava u web analitici za broj posjetioca koji je web stranicu posjetio bar jednom u određenom vremenskom razdoblju  – dnevno, tjedno ili mjesečno. Pri određivanju ovog broja  pristupanje web stranici sa jedne IP adrese broji se kao jedan posjetitelj bez obzira što s jedne adrese može web stranici pristupiti više ljudi (npr. obiteljski kompjuter i sl.)

URL 

URL je akronim za engleski pojam Uniform Resource Locator, u prijevodu – ujednačeni ili usklađeni lokator sadržaja. URL je veza do određenog sadržaja na Internetu, koju obično nazivamo linkom, poveznicom ili mrežnom adresom. Sadržaj na kojega upućuje URL može biti web stranica, dokument, slika ili bilo koja druga datoteka.

[V]:

Viral – Viralni sadržaj

Marketinška tehnika kojom određena poruka, sadržaj, informacija, oglas, velikom brzinom dolazi do velikog broja ljudi na način da ju oni prenose dobrovoljno.

[W]:

Web analytics – Web analitika

Prikupljanje, mjerenje, analiziranje podataka sa interneta o web stranici kako bi se bolje razumjela i optimizirala njezina efikasnost.  Analitika nam daje broj posjetitelja stranice i broj pregleda stranica a koristi se kao alat za mjerenje uspješnosti naših digitalnih kampanja te donošenje poslovnih odluka i poboljšanja poslovanja.